Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hizmeti Nedir?

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

            *Genel kabul görmüş muhasebe prensibleri ve ilgili mevzuat

hükümleri gereğince defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu

ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri

yapmak.

            *Muhasebe sistemlerini kurmak , geliştirmek, işletmecilik,

muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

            *Ayrıca belgelerine dayanılarak; inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Misyonumuz